Nuôi lươn thương phẩm trong bể không bùn.

Ngày 29/01/2018, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Trần văn Thời đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: "Nuôi lươn thương phẩm trong bể không bùn”.

Cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ:

1. KS. Trần Trung Phú

2. KS. Nguyễn Chí Tình

3. KS. Đỗ Thành Nhân

4. KS. Nguyễn Văn Cầu

5. CN. Nguyễn Duy Đô

6. KS. Đặng Minh Sơn

7. KS. Lê Hồng Ngoan

8. KS. Nguyễn Xuân Lãm

Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số: 5925/QĐ-SKHCN ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời.

Họp nghiệm thu chính thức ngày 23 tháng 11 năm 2017 tại Phòng họp UBND huyện Trần Văn Thời.