Nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) năng suất cao quy mô nông hộ.

       Ngày 22/04/2019, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Trung tâm Khuyến nông Cà Mau với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) năng suất cao quy mô nông hộ”.

       Cá nhân tham gia:

       1. KS. Phùng Văn Toàn

       2. Lê Thi Thơ

       3. KS. Diệp Văn Bền

       4. KS. Trần Thanh Hải

       Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số: 118/QĐ-SKHCN  ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

       Họp nghiệm thu chính thức ngày 20 tháng 12 năm 2018 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

Xem chi tiết giấy chứng nhận: tại đây