Nuôi tôm càng xanh toàn đực bán công nghiệp trong đầm nuôi tôm công nghiệp bỏ trống.

Ngày 29/01/2018, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Trần văn Thời đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: " Nuôi tôm càng xanh toàn đực bán công nghiệp trong đầm nuôi tôm công nghiệp bỏ trống”.

Cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ:

1. KS. Trương Thanh Hải

2. KS. Nguyễn Chí Tình

3. CN. Nguyễn Duy Đô

4. KS. Nguyễn Việt Khái

Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số: 5925/QĐ-UBND  ngày 14 tháng11 năm 2017 của Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời.

Họp nghiệm thu chính thức ngày 23 tháng 11 năm 2017 tại Phòng họp  UBND huyện Trần Văn Thời.

Xem chi tiết giấy chứng nhận: tại đây