Nuôi tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei) thâm canh năng suất cao ứng dụng công nghệ Semi-Biofloc tại tỉnh Cà Mau.

       Ngày 15/02/2019, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Chi Cục Thủy sản tỉnh Cà Mau với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Nuôi tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei) thâm canh năng suất cao ứng dụng công nghệ Semi-Biofloc tại tỉnh Cà Mau”.

       Cá nhân tham gia:

       1. KS. Lê Thanh Tuấn

       2. KS. Phạm Minh Song

       3. KS. Nguyễn Duy Thanh

       Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số: 133/QĐ-SKHCN ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

       Họp nghiệm thu chính thức ngày 17 tháng 8 năm 2018 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY