Nuôi tôm sinh thái có sử dụng chế phẩm men vi sinh.

       Ngày 04/02/2020, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Hội Nông dân huyện Ngọc Hiển với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở: “Nuôi tôm sinh thái có sử dụng chế phẩm men vi sinh".

       Cá nhân tham gia:

       1. Đỗ Hoài Vui

       2. La Thị Xuyến

       3. Nguyễn Tiến Chinh

       Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hiển.

       Họp nghiệm thu chính thức ngày 06 tháng 8 năm 2019 tại Phòng họp khối nghiệp vụ UBND huyện Ngọc Hiển.