Sản xuất thử nghiệm và phát triển 3 giống mía K93-219, K95-156 và giống mía Thái Lan KU60-1 tại tỉnh Cà Mau

Ngày 25/8/2017, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Viện Nghiên cứu Mía Đường đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: "Sản xuất thử nghiệm và phát triển 3 giống mía K93-219, K95-156 và giống mía Thái Lan KU60-1 tại tỉnh Cà Mau".

Cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ:

1. Nguyễn Đức Quang

2. Lê Thị Hiền

3. Dương Công Thống

4. Nguyễn Thị Tân

5. Đỗ Văn Tường

6. Trần Thị Mỹ Dung

7. Trần Văn Thêm

8. Bùi Công Nghiệp

Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số: 33/QĐ-SKHCN ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

Họp ngày 24 tháng 3 năm 2017 tại Hội đồng Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY