Thực trạng và giải pháp giảm nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

       Ngày 23/8/2019, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Thực trạng và giải pháp giảm nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Cà Mau.”.

       Cá nhân tham gia:

       1. Nguyễn Duy Trường

       2. CN. Nguyễn Cẩm Tú

       3. CN. Nguyễn Thành Niệm

       4. Nguyễn Văn Thuật

       5. Nguyễn Phương Nam

       6. Hồ Hồng Lĩnh

       7. Nguyễn Thanh Điền

       Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số 86/QĐ-SKHCN ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

       Họp nghiệm thu chính thức ngày 13 tháng 6 năm 2019 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!