Tỷ lệ hẹp bao quy đầu của trẻ lứa tuổi mầm non ở thành phố Cà Mau và hiệu quả điều trị bảo tồn.

        Ngày 17/7/2018, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: " Tỷ lệ hẹp bao quy đầu của trẻ lứa tuổi mầm non ở thành phố Cà Mau và hiệu quả điều trị bảo tồn.”.

        Cá nhân tham gia:

        1. BS.CKII. Nguyễn Văn Dũng

        2. ThS.BS. Lê Văn Khen

        3. BS.CKI. Võ Thành Lợi

        4. BS. Nguyễn Tấn Đạt

        5. BS. Nguyễn Văn Tính

        6. BS. Nguyễn Văn Toàn

        7. CNĐD. Nguyễn Thị Hồng Phúc

        8. CNĐD. Lê Thanh Truyền

        9. CNĐD. Trần Như Ý

        10.ĐD. Nguyễn Trung Hiếu

       Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số61/QĐ-SKHCN ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

        Họp nghiệm thu chính thức ngày 27 tháng 4 năm 2018 tại Phòng họp A Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

Xem chi tiết giấy chứng nhận: tại đây