Ứng dụng các mô hình nuôi trồng thủy sản có hiệu quả tại xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

       Ngày 11/10/2018, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau. với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Ứng dụng các mô hình nuôi trồng thủy sản có hiệu quả tại xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.”.

       Cá nhân tham gia:

       1. ThS. Trần Hoàng Vũ

       2. ThS. Đoàn Hữu Nghị

       3. KS. Lê Hoàng Hợp

       4. KS. Nguyễn Phúc

       5. KS. Nguyễn Quốc Thới

       6. KS. Trần Văn Sang

       7. CN. Hồ Hởi

       Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số73/QĐ-SKHCN ngày 03tháng 5 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

       Họp nghiệm thu chính thức ngày 09 tháng 5 năm 2018 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

Xem chi tiết giấy chứng nhận: tại đây