Ứng dụng công nghệ RO xử lý nước đạt QCVN 6 -1: 2010/BYT và sử dụng năng lượng mặt trời làm nóng nước tại Bệnh viện Đa khoa Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

       Ngày 28/01/2019, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Ứng dụng công nghệ RO xử lý nước đạt QCVN 6 -1: 2010/BYT và sử dụng năng lượng mặt trời làm nóng nước tại Bệnh viện Đa khoa Cái Nước, tỉnh Cà Mau”.

       Cá nhân tham gia:

              1. KS. Nguyễn Lê Lịnh

              2. KS. ĐinhHùng Anh

              3. CN.Lưu Kiều Loan

       Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số: 187/QĐ-SKHCN ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

       Họp nghiệm thu chính thức ngày 13 tháng 12 năm 2018 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau

Xem chi tiết giấy chứng nhận: tại đây