Ứng dụng công nghệ Semi-Biofloc nuôi thâm canh thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) tại tỉnh Cà Mau.

      Ngày 08/8/2019, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Ứng dụng công nghệ Semi-Biofloc nuôi thâm canh thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) tại tỉnh Cà Mau”.

       Cá nhân tham gia:

       1. Quách Nhật Bình

       2. Trần Hoàng Vũ

       3. Ngô Huỳnh Vũ

       4. Quách Văn Ấn

       5. Tiêu Hoàng Pho

       6. Ks. Nguyễn Phúc

     Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số: 158/QĐ-SKHCN ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

     Họp nghiệm thu chính thức ngày 02 tháng 10 năm 2018, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!