Ứng dụng công nghệ sinh học để nhân giống cây keo lai (Acacia hybrid) bằng phương pháp nuôi cấy mô tại tỉnh Cà Mau.

        Ngày 20/7/2018, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Cà Mau với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: " Ứng dụng công nghệ sinh học để nhân giống cây keo lai (Acacia hybrid) bằng phương pháp nuôi cấy mô tại tỉnh Cà Mau”.

        Cá nhân tham gia:

        1. KS. Huỳnh Thị Bích Thúy

        2. CN. Trương Bảo Khuyên

        3. ThS. Lê Thị Cẩm Tú

        4. KS. Nguyễn Chí Thành

        Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số79/QĐ-SKHCN ngày 11tháng 5 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

        Họp nghiệm thu chính thức ngày 17 tháng 5 năm 2018 tại Phòng họp A Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

Xem chi tiết giấy chứng nhận: tại đây