Xây dựng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Lúa sạch Thới Bình”.

       Ngày 29/07/2020, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AGL với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở: “Xây dựng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Lúa sạch Thới Bình”".

       1. Võ Đăng Phương Thảo

       2. TS. Lê Thị Nam Giang

       3. Nguyễn Trần Hải Đăng

       4. Bùi Thị Duyên

       5. Nguyễn Hoàng Lâm

       6. Hồ Hoàng Thi

       7. Nguyễn Văn Lưu

       8. Trần Hoàng Thức

       Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số 25/QĐ-SKHCN ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

       Họp nghiệm thu chính thức ngày 14 tháng 02 năm 2020, tại Phòng họp A,  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.