Xây dựng mô hình sản xuất rau đạt chứng nhận VietGAP tại xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau.

       Ngày 03/8/2018, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Cà Mau. với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: " Xây dựng mô hình sản xuất rau đạt chứng nhận VietGAP tại xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau.”.

       Cá nhân tham gia:

       1. PGS.TS. Trần Thị Ba

       2. PGS.TS. Trần Văn Hai

       3. KS. Nguyễn Trần Thức

       4. KS. Lâm Thị Bích Phượng

       5. KS. Đinh Thị Nguyệt Anh

       6. CN. Lưu Văn Lân

       7. KS. Âu Kim Quyên

       8. KS. Trần Văn Thăng

       9. KS. Cao Văn Sương

       10 KS. Liêu Quốc Thái

       Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số 29/QĐ-SKHCN ngày 31tháng 1 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.                                                                                                                                    

       Họp nghiệm thu chính thức ngày 08 tháng 02 năm 2018 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

Xem chi tiết giấy chứng nhận: tại đây