Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Gạo đặc sản lúa mùa Một bụi lùn, Tài nguyên đục và Tép hành – Cà Mau

       Ngày 16/10/2018, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long. với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Gạo đặc sản lúa mùa Một bụi lùn, Tài nguyên đục và Tép hành – Cà Mau”.

       Cá nhân tham gia:

       1. GS.TS. Nguyễn Thị Lang

       2. TS. Đặng Minh Tâm

       3. KS. Trần Bảo Toàn

       4. ThS. Võ Thành Tiếm

       5. ThS. Bùi Phước Tâm

       6. ThS. Châu Thanh Nhã

       7. KS. Phạm Minh Khải

       8. KS. Nguyễn Văn Hải

       9. KS. Nguyễn Trọng Phước

       Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số 143/QĐ-SKHCN ngày 27 tháng 8 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

       Họp nghiệm thu chính thức ngày 10 tháng 9 năm 2018 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

Xem chi tiết giấy chứng nhận: tại đây