Xây dựng nhãn hiệu tập thể sản phẩm “Cá khoai Cái Đôi Vàm – Cà Mau”

        Ngày 25/05/2018, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Trung tâm Thông tin & Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Cà Mau với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: " Xây dựng nhãn hiệu tập thể sản phẩm “Cá khoai Cái Đôi Vàm – Cà Mau””.

        Cá nhân tham gia:

        1. KS. Đinh Hùng Anh

        2. KS. Nguyễn Thị Mỹ

        3. TC. Trần Thu Anh

        4. TC. Trần Văn Kỉnh

        5.KS. Phạm Văn Khởi

        6. KS. Trần Quốc Yên

        7. ThS. Vũ Đức Hùng

        8. TC. Lê Minh Thường

        9. Ông Nguyễn Hồng Hài

        Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số43/QĐ-SKHCN ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

        Họp nghiệm thu chính thức ngày 20 tháng 3 năm 2018 tại Phòng họp A Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

Xem chi tiết giấy chứng nhận Tại đây