Xây dựng nhãn hiệu tập thể “Sản phẩm cây Bồn bồn Cái Nước – Cà Mau”

     Ngày 15/05/2018, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Cà Mau. với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: " Xây dựng nhãn hiệu tập thể “Sản phẩm cây Bồn bồn Cái Nước – Cà Mau””.

     Cá nhân tham gia:

          1. KS.Trịnh Phương Linh

          2. KS. Lý Thị Lan

          3. ThS. Vũ Đức Hùng

          4. TC. Trần Thu Anh

          5. ThS. Đặng Đồng Minh

          6. KS. Nguyễn Chí Thành

     Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số: 43/QĐ-SKHCN ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

     Họp nghiệm thu chính thức ngày 20 tháng 3 năm 2018 tại Phòng họp A Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

Xem chi tiết giấy chứng nhận: tại đây