Ứng dụng công nghệ sinh học để lưu giữ, bảo tồn nguồn gen, cải tạo các giống nông nghiệp bản địa tại tỉnh Cà Mau

1. Thông tin chung về nhiệm vụ

Tên nhiệm vụ: Ứng dụng công nghệ sinh học để lưu giữ, bảo tồn nguồn gen, cải tạo các giống nông nghiệp bản địa tại tỉnh Cà Mau.

Chủ nhiệm nhiệm vụ:

Họ và tên: Huỳnh Thị Bích Thúy

Ngày, tháng, năm sinh: 10/5/1976, Nam/nữ: Nữ

Học hàm, học vị: Kỹ sư.

Chức danh khoa học:

Điện thoại của tổ chức: 0780.3837316; Mobile: 0916.916364.

Email: htbthuy08@yahoo.com.vn

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Cà Mau.

Điện thoại: 0780.3592425; Fax: 0780.3592425.

Địa chỉ: Số 16 Vành Đai 2, phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Họ tên thủ trưởng tổ chức: Quách Văn Ấn.

Số tài khoản: 9527.2.1069884, tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Cà Mau.

Cơ quan chủ quản nhiệm vụ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

2. Mốt số nội dung chính

- Khảo sát và chọn lọc  giống bản địa làm mẫu cần lưu giữ nguồn gen (chuối, mía, keo lai, cá trê vàng, gà tàu vàng…).

- Cải tạo đất và xây dựng vườn cây đầu dòng phục vụ nhiệm vụ lưu giữ giống và sản xuất.

- Thu mẫu, xử lý mẫu cấy bằng chồi nách và đỉnh sinh trưởng của cây trong điều kiện vô trùng.

- Tạo cụm chồi và nhân nhanh cụm chồi các giống  (chuối già philippin, chuối già hương, chuối xiêm, mía, keo lai, lan...) trong phòng thí nghiệm bằng phương pháp invitro.

- Nhân ra rễ các giống cây trong phòng thí nghiệm.

- Chuyển cây ra vườn ươm và chăm sóc cây sau nuôi cấy trong ống nghiệm.