Thống kê khoa học và công nghệ tỉnh Cà Mau

1. Thông tin chung về nhiệm vụ

Tên nhiệm vụ: Thống kê khoa học và công nghệ tỉnh Cà Mau.

Chủ nhiệm nhiệm vụ:

Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ

Ngày, tháng, năm sinh: 1985, Nam/nữ: Nữ

Học hàm, học vị: Kỹ sư.

Chức danh khoa học:

Điện thoại của tổ chức: 07803.837570; Mobile: 0942.563663

Email: nguyenthimy117@gmail.com

Tên tổ chức đang công tác: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Cà Mau.

Địa chỉ tổ chức: Số 16, Vành Đai 2, phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Cà Mau.

Điện thoại: 0780.3592425; Fax: 0780.3592425.

Địa chỉ: Số 16, Vành Đai 2, phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Họ tên thủ trưởng tổ chức: Quách Văn Ấn.

Số tài khoản: 9527.2.1069884, tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Cà Mau.

Cơ quan chủ quản nhiệm vụ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

2. Các nội dung chính

- Điều tra tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN (bao gồm xử lý thông tin và thực hiện chế độ báo cáo).

- Điều tra nghiên cứu và phát triển (bao gồm xử lý thông tin và thực hiện chế độ báo cáo).

- Điều tra thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ (bao gồm xử lý thông tin và thực hiện chế độ báo cáo). 

- Điều tra thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ (bao gồm xử lý thông tin và thực hiện chế độ báo cáo).