Tập san Thông tin KHCN quý I năm 2023

       I. Những vấn đề cơ bản:

       - Tổng quan hiện trạng nghiên cứu và ứng dụng thảo dược trong ngành thủy sản.

       - Ứng dụng Marketing số hóa vào phát triển du lịch tại tỉnh Cà Mau.

       - Nhu cầu dinh dưỡng và thức ăn của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) nuôi siêu thâm canh.

       - Cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Cà Mau.

       - Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững địa phương trong tình hình mới.

       II. Diễn đàn bán đảo Cà Mau:

       - Quản lý và khai thác tài sản trí tuệ của doanh nghiệp bằng hoạt động kiểm toán sở hữu trí tuệ.

       - Vai trò của Probiotics, Prebiotics và Synbiotic trong nuôi tôm.

       - Sử dụng điện một chiều với động cơ không chổi than – Giải pháp an toàn và tiết kiệm điện trong nuôi tôm siêu thâm canh.

       - Kết quả thực hiện dự án (Penaeusmonodon) quảng canh cải tiến 02 giai đoạn kết hợp cá đối mục (Mugil cephalus) trên địa bàn huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

       - Những sự kiện tiêu biểu về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Cà Mau năm 2022.

       III. Trao đổi thảo luận

       - Phụ nữ tỉnh Cà Mau khỏi nghiệp trong nền kinh tế 4.0.

       - Ảnh hưởng của mật độ lên tăng trưởng và tỷ lệ sông của cá căng (Terapon jarbua).

       - Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên trường cao đăẻng cộng đồng Cà Mau.

       - Hỗ trợ phụ nữ tham gia xúc tiến thương mại đối với sản phẩm Ocop của tỉnh Cà Mau.

       - Đánh giá hiệu quả sản xuất nghề gác kèo ong ở huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY