Tập san Thông tin KHCN quý IV năm 2022

I. Những vấn đề cơ bản:

 - Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Cà Mau năm 2022.

- Kết quả thực hiện hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Cà Mau năm 2022.

- Thực trạng và giải pháp về lao động nông thôn từ kết quả các cuộc điều tra thông kê.

- Kết quả bước đầu đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp năm 2022.

- Vi sinh vật hòa tan Lân và Kali ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp.

II. Diễn đàn bán đảo Cà Mau:

- Giải pháp phát triển làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Giải pháp phát triển một số mô hình phi nông nghiệp theo chuỗi liên kết sản xuất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Xác lập quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu chứng nhận "Ba khía - Cà Mau" cho đặc sản của tỉnh Cà Mau.

- Thương mại điện tử - Giải pháp chuyển đổi số phù hợp   với doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Hướng dẫn viên ảo du lịch Đất Mũi Cà Mau.

III. Trao đổi thảo luận

- Ảnh hưởng của ánh sáng đến thành phần sinh hóa của cua cái (Scylla paramamosain) sau khi giao vĩ.

- Công nghệ Biofloc: Cộng đồng vi sinh vật trong hệ thống nuôi trồng thủy sản.

- Thực trạng và giải pháp phát triển nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Kỹ thuật LAMP trong chẩn đoán nhanh bệnh trên tôm.

- Tăng cường liên kết khai thác tốt đặc sản địa phương.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!